PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Nabízíme zpracování "průkazu energetické náročnosti budovy" (PENB) v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Kdy se musí zpracovat průkaz ENB?

 • Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků průkazem energetické náročnosti budovy prokazuje splnění požadavků na energetickou náročnost budovy.
 • Průkaz je součástí dokumentace:

  1) Při výstavbě nových budov.

  2) Při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost.

  3) Při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí pokud je zpracován z předchozích dvou důvodů.
 • Průkaz nesmí být starší 10 let.

Kdy se nemusí zpracovat průkaz ENB?

 • U samostatně stojících budov o celkové energeticky vztažné ploše menší než 50 m2.
 • U budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter a vzhled, tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.
 • U budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely.
 • U staveb pro rodinou rekreaci.
 • U průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.
 • Při změně dokončené budovy v případě, že vlastník budovy prokáže energetickým auditem, že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.
 • U budov dočasných s plánovanou dobou užívání do 2 let.
 • U budov experimentálních.

Dle zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů vzniká 1. ledna 2013 také povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) postupně i pro jiné budovy:

Platnost od 1. 1. 2013

 • Při prodeji budovy nebo její ucelené části.
 • Při pronájmu budovy.

Platnost od 1. 7. 2013

 • Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.

Platnost od 1. 1. 2015

 • Užívané bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2.

Platnost od 1. 7. 2015

 • Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Platnost od 1. 1. 2016

 • Při pronájmu ucelené části budovy.

Platnost od 1. 1. 2017

 • Užívané bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2.

Platnost od 1. 1. 2019

 • Užívané bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2.

Co je potřeba ke zpracování průkazu ENB?

 • Projektová dokumentace budovy včetně technické zprávy, která obsahuje:

  1) stavební část

  2) vytápění budovy, včetně ohřevu TV

  3) chlazení budovy

  4) vzduchotechniku

  5) využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)

  6) elektroinstalaci (osvětlení budovy)
 • V případě neúplnosti či absence projektové dokumentace nabízíme zaměření objektu a provedení pasportu stavby v rozsahu nutném pro zpracování průkazu PENB.

Cena za zpracování průkazu ENB?

Nabídkovou cenu Vám zpracujeme individuálně na dotaz dle složitosti budovy a dostupných podkladů. Cena zpracování průkazu energetické náročnosti pro rodinný dům se běžně pohybuje od 3 500 Kč do 5 000 Kč.